Կատարված ծախսերի վերբերյալ հաշվետվություն

Կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն 01.01.2016թ.-31.12.2016թ.