1-ին եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին առ 01.04.2017 թ. 1

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.01.2017-01.04.2017 թ. 1.